Hydrogeologie

Hydrogeologický průzkum

studna.jpg, 79 kB

V rámci hydrogeologického průzkumu pro zajištění vodního zdroje Vám provedeme:

 • výběr nejvhodnějšího místa pro situování zdroje podzemní vody na Vašem pozemku
 • zpracování projektové dokumentace hydrogeologického průzkumu
 • zhotovení vrtu, vrtané studny
 • ověření vydatnosti vrtu hydrodynamickými zkouškami (čerpací a stoupací zkouška)
 • odběr a zjištění kvality vody laboratorními analýzami vody dle vyhl. č. 252/2004 Sb.
 • návrh pásem hygienické ochrany vodních zdrojů, nebo jejich revize
 • modelování proudění podzemních vod pro ochranu vodních zdrojů a optimální vodárenské využití
 • návrh, realizace a ověření vsakovací schopnosti hydrogeologických objektů
 • sled, řízení a vyhodnocení prací formou závěrečné zprávy pro vodoprávní řízení

Veškeré provedené práce budou projektovány, řízeny a vyhodnoceny odborníkem vlastnícím osvědčení Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti – obor hydrogeologie.

vrt.jpg, 39 kB

Do hotového vrtu Vám navrhneme, dodáme a namontujeme vhodný typ čerpadla, vrt osadíme šachticí, zřídíme horizontální vedení s napojením na tlakovou nádobu a domovní rozvod - Schema.

Po zhotovení průzkumného vrtu Vám pomůžeme se získáním stavebního povolení hotového průzkumného vrtu a povolení pro nakládání s vodami (vodoprávní úřad). Pro získání stavebního povolení a kolaudaci vrtu zpracuje ČKAIT autorizovaný technik oboru vodohospodářské stavby projektovou dokumentaci kopané nebo vrtané studny.

V oblastech kde se mělce pod povrchem nachází skalní podloží (pískovce, jílovce, prachovce, žuly, ruly apod.) jsme schopni pomocí přístroje WADI Švédské firmy ABEM vyhledat porušené zvodněné zóny – stanovení místa a hloubky vrtu. S tímto přístrojem naši odborníci vyhledávají zdroje podzemní vody přes 20 let, při správné interpretaci měření má tato metoda velmi vysokou úspěšnost.

Ceník vrtných prací

Varianty správného technikého provedení prací v pevných horninách uvádíme zde

V následující tabulce jsou uvedeny orientační ceny za 1 bm zhotovení vrtu metodou rotačně-příklepového vrtání (pevné horniny). Jedná se o nejčastěji prováděné konstrukce vrtů, pro jiné technologie vrtání, parametry vrtu a materiál se zpracovávají individuální kalkulace.

Vrtný průměr (mm)Průměr výstroje (PVC) (mm)Cena za bm (Kč)
2031252200
2541602500

Cena zahrnuje, zhotovení a vystrojení vrtu, obsyp a jílování vrtu. Cena přepravného vrtné soupravy a materiálů je 60 Kč/km. K uvedeným cenám je nutno připočíst DPH dle platných předpisů.

Příklad ceny za komplexní provedení hydrogeologického průzkumu (dle platné legislativy v ČR), v členění dle položek, je uveden v této tabulce (pdf soubor).

Provádíme hydrogeologický průzkum dle zákona č. 256/2001 Sb. “O pohřebnictví”.


Hydrogeologické posudky

Zpracováváme odborné hydrogeologické posudky

 • při situování kopaných a vrtaných studní v pásmech hygienické ochrany a jiných ochranných pásmech
 • při projektování a realizaci objektů, které by mohly ohrozit životní prostředí (např. domovní čistírny odpadních vod)
 • při realizaci kopaných a vrtaných studní podle stavebního zákona
 • stávajících vodních zdrojů (vrtů a kopaných studní) za účelem zhodnocení přírodních poměrů, odhadu vydatnosti vodního zdroje a případného negativního vlivu čerpání z posuzované studny na okolní studny a pozemky. Výsledky tohoto druhu hydrogeologického posudku pak slouží jako podklad pro vydání povolení k odběru podzemních vod podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb. “O vodách a o změně některých zákonů” v platném znění.

Monitoring vod

Provádíme monitorování kvality a zdravotní nezávadnosti povrchových a podzemních vod např. v okolí průmyslových areálů, skladů, benzinových stanic, skládek, vodních zdrojů apod. Po seznámení s problematikou navrhneme optimální četnost a rozsah monitoringu. Rovněž instalujeme a provozujeme automatizované měřiče hladin a některých fyzikálních parametrů povrchové a podzemní vody.


Investorský dozor

Nabízíme odborné poradenské služby autorizovanými osobami v oboru hydrogeologie. Tyto služby spočívají v investorském dozoru při zhotovování vodních zdrojů, nebo jiných činností v oblasti hydrogeologie.


Regenerace vrtů a studní

Déle intenzivně využívané vrty “stárnou”. Vlivem zarůstání perforované části látkami obsaženými v podzemní vodě a zanášením okolí filtru drobnými mechanickými částicemi hornin dochází ke snižování vydatnosti čerpané podzemní vody objektu. Pro zlepšení tohoto stavu se provádí mechanická a chemická regenerace vrtů a studní.

Regeneraci vrtů sloužících jako vodní zdroje se doporučuje provést poprvé cca po 3 až 5 letech po zhotovení zdroje, potom asi po 10-ti letech.

Regeneraci vrtů a studní vám zajistíme i s ověřením vydatnosti krátkodobou nebo dlouhodobou čerpací zkouškou s odborným zhodnocením výsledku prací.


Prohlídky vrtů, studní a potrubí kamerou

Prohlídka nového vrtu, studny a potrubí kamerou je vhodná všude tam, kde je nutné ověřit kvalitu jejich zhotovení. V případě starších objektů bez stavební dokumentace lze prohlídkou kamerou zjistit druh a způsob a stav výstroje. Prohlídku vrtů, studní a potrubí kamerou vám zajistíme s odborným zhodnocením výsledku prací a fotografickou nebo video dokumentací.


Konzultace

Konzultační služby poskytujeme zdarma. Vaše dotazy nám můžete zaslat emailem, faxem nebo poštou. Můžete nás také kontaktovat telefonicky nebo osobně, v sídle naší firmy.

ALTEC International s.r.o., Boženy Němcové 908, 769 01 Holešov,Tel: 601 568 635, email: altec@altec-int.cz