Geoekologie

tovarna.jpg, 43 kB

Naše společnost se zabývá řešením ekologických problémů, které v konečném důsledku mají, nebo mohou mít dopad na geoprostředí. Tato oblast zahrnuje široké spektrum problémů, které jsou naši odborníci schopni řešit ve velmi krátkém čase s maximálním důrazem na efektivitu následného řešení. Snažíme se rovněž přizpůsobit naše řešení budoucím požadavkům jednotného evropského prostoru. Na Vaše dotazy rádi odpovíme buďto telefonicky nebo e-mailem, potřebné informace můžete získat také v části Poradenství.

kaly.jpg, 42 kB

Analýza rizik

Nabízíme zpracování analýzy rizik dle platného Metodického pokynu MŽP ČR pro analýzu rizik (Věstník MŽP ČR, září 2005). Závěry analýzy rizik obsahují:

  • hodnocení rizik
  • návrh cílových limitů kontaminujících látek
  • návrh řešení pro ekonomické dosažení cílových limitů

Analýza rizik je základním krokem pro zhodnocení významu kontaminace vod, zemin, stavebních konstrukcí nebo skládek na okolní životní prostředí, jehož kvalita úzce souvisí se zdravím lidské populace. Závěry analýzy rizik zpracované dle platného Metodických pokynů a návodů MŽP ČR pro analýzu rizik (Věstník MŽP ČR, září 2005) slouží jako podklad pro rozhodování ČIŽP ČR o stanovení cílových limitů a doby nápravných opatřeních. Analýza rizika je rovněž nezbytnou součástí žádosti o přidělení finančních prostředků z Fondu národního majetku ČR v souladu s usnesením vlády č. 123 ze dne 17. 3. 1993 a usnesení vlády č. 810 ze dne 17. 12. 1997.

Posudky vlivů na životní prostředí (EIA)

Zpracováváme dokumentaci nebo posudek dle zákona č.100/2001 Sb. "O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů" v platném znění.

Havarijní plán

Nabízíme vypracování havarijního plánu dle vyhlášky č.450/2005 Sb. Uživatel, který zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo v oblasti se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, je povinnen mít v písemné formě zpracovaný havarijní plán - par. 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona.

Databáze SEZ

Nabízíme plnění databáze SEZ jednotlivých projektů. Firmy provádějící sanace starých ekologických zátěží, analýzy rizik, aj. pro FNM nebo MŽP ČR jsou povinny provádět plnění databáze SEZ.

Další činnosti

  • zpracování ekologického auditu
  • vypracování informačního systému pro ekologické hospodaření společnosti
  • hodnocení průmyslových rizik
  • havarijní monitorovací systémy podzemní vody
  • zpracování návrhu pro ekologické hospodaření společnosti a jeho implementace (ISO 14 000)
  • geografický informační systém firmy (GIS)
ALTEC International s.r.o., Boženy Němcové 908, 769 01 Holešov,Tel: 601 568 635, email: altec@altec-int.cz