Sanační geologie

odtezba.jpg, 33 kB

Provádíme komplexní činnosti v oblasti sanačních prací. Od identifikace zdroje znečištění, přes zpracování projektové dokumentace, zajištění a řízení sanačního zásahu, až po postsanační monitoring a vyhodnocení sanačních a monitorovacích prací. Samozřejmostí je vyřízení všech potřebných povolení a provádění činností v souladu s platnými právními předpisy. Na Vaše dotazy rádi odpovíme buďto telefonicky nebo e-mailem, potřebné informace můžete získat také v části Poradenství.


Průzkum znečištění horninového prostředí

venting.jpg, 23 kB

Provádíme komplexní průzkum pro zjištění rozsahu a stupně znečištění nesaturované zóny a podzemní vody. Prvním krokem jsou projekční práce rozsahu průzkumu na základě známých údajů z lokality.

Průzkumné práce nesaturované zóny obsahují sondážní a atmogeochemický průzkum s laboratorními analýzami zemin a půdního vzduchu.

Průzkumné práce podzemní vody zahrnují zhotovení hydrogeologických vrtů, jejich geodetické zaměření, zjištění hydraulických parametrů zvodně, statické nebo dynamické vzorkování podzemní vody na vybrané ukazatele a rozbor odebraných vzorků v akreditované laboratoři.

stripovacka.jpg, 24 kB

Výsledky terénních prací jsou souhrnně zhodnoceny a jsou zpracovány bilanční výpočty kontaminujících látek. Rozsah znečištění je znázorněn graficky (grafy, izolinie, síťový model apod.).

Terénní údaje používáme i pro zpracovaní matematického modelu, jehož simulací jsme schopni predikovat šíření kontaminačního mraku v prostoru a v čase za různých stavových podmínek (klidová situace, sanační čerpání, hydraulická bariéra apod.)

Výsledky průzkumu znečištění jsou nezřídka používány při zpracování analýzy rizik.


Sanační práce

  • výběr a zhodnocení efektivity sanačních technologií a metod
  • projektování sanačních prací
  • sanace nesaturované zóny - venting, bioventing, odtěžba, biodegradace aj.
  • sanace saturované zóny (podzemní vody) - čerpání se stripováním a adsorbcí, gravitační odlučovače, air sparging aj.
  • vyhodnocení sanačních prací formou závěrečné zprávy

Veškeré práce jsou projektovány, řízeny a vyhodnoceny odborníkem vlastnícím osvědčení Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti – obor sanační geologie a hydrogeologie.

Databáze SEZ

Nabízíme plnění databáze SEZ jednotlivých projektů. Firmy provádějící sanace starých ekologických zátěží, analýzy rizik, aj. pro FNM nebo MŽP ČR jsou povinny provádět plnění databáze SEZ.


Monitoring kontaminace

Provádíme monitoring kontaminace nesaturované zóny (zemina, půdní vzduch) a podzemní vody.

  • havarijní monitoring kontaminace
  • sledování obsahu kontaminantů v průběhu sanace
  • postsanační monitoring
  • monitoring přirozené atenuace organických látek
  • jednorázový kontrolní monitoring geoprostředí při investičním záměru

Odběr vzorků realizujeme vlastními prostředky, analýzy vzorků provádějí akreditované laboratoře. Monitoring je vyhodnocen závěrečnou zprávou se zhodnocením úrovně kontaminace např. podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb.


Supervizní a poradenská činnost

Vykonáváme investorský dozor nad činnostmi v oblasti sanačních prací. Účelem dozoru je kontrola efektivního využívání finančních prostředků investora, kontrola dodržení kvality prací, dodržení zákonných norem a kontrola prací z hlediska dosažení cílových limitů.

Konzultační služby v oblasti sanačních prací poskytujeme zdarma. Vaše dotazy nám můžete zaslat emailem, faxem nebo poštou. Můžete nás také kontaktovat telefonicky nebo osobně, v sídle naší firmy.

ALTEC International s.r.o., Boženy Němcové 908, 769 01 Holešov,Tel: 601 568 635, email: altec@altec-int.cz